قالب وردپرس

استخراج و چاپ کتاب

چاپ کتاب در تیراژ کم

ما می توانیم از پایان نامه شما کتاب استخراج کرده و در تراژ مورد نظر شما به چاپ برسانیم. چیزی بهتر از یک کتاب نفیس کارنامه علمی شما را تکمیل نمی کند.

مراحل چاپ کتاب

تمام این مراحل در مدت ۱ ماه انجام می گیرد.

استخراج کتاب

در مدت ۳ روز

صفحه آرایی

در کمتر از ۱ هفته

طراحی جلد

در کمتر از یک هفته و با در نظر گرفتن سلیقه و نظر شما

اخذ مجوزها

این قسمت مربوط به وزارت ارشاد می باشد و زمان ان دست ما نیست.

چاپ و صحافی

در مدت ۱ هفته