قالب وردپرس

انجام پروژه و تحقیق

تلاش ما بر آنست تا با همراهی شما به سوالاتی که  در هنگام انجام یک تحقیق به ذهن میرسند پاسخی شایسته ارائه دهد:

 • آيا در پايگاههاي اصلي رشته خود به طور جامع جستجو نموده ايد؟
 • آيا کليد واژه های موضوع خود را در اصطلاحنامه ها يافته ايد؟
 • آيا نتايج بازيابي اطلاعات را نقادانه ارزيابي نموده ايد؟
 • آيا مرور پيشينه نقاط خالي حوزه پژوهشي را نشان مي دهد؟
 • آيا پژوهش شما مي تواند به نحوي نقاط خالي را ترميم کند؟
 • آيا مي توانيد تصويري از روندهاي حاکم حوزه را نشان دهيد؟
 • آيا پيشينه پژوهش از جامعيت و انسجام کافي برخوردار است؟
 • لذا در این اصل علاوه بر اینکه از یافته های دیگران در کار خود استفاده  می کنید می توانید قسمت کار نو کار خود را که از کار دیگران متمایز است را اشاره نمایید.

گردآوری داده ها بخشی حیاتی و بنیادی در همه انواع تحقیقات علمی است گاه این داده ها به صور ت کمی و کیفی و تفسیری اند.گاه از دل طرح و محیط آزمایشگاهی استخراج می شوند. گاه از در محیط واقعی و مشاهده میدانی بدست می آیند. ابزار گردآوری اطلاعات بسیار متنوع است مثلا از طریق مصاحبه، مشاهده،اسناد و مدارک تاریخی  و…مهمترین گامهایی که در این اصل باید برداشته شود به شرح ذیل است:

 • آيا روش پژوهش با رويکرد و هدف اوليه همخواني دارد؟
 • آيا روش شناسي مورد استفاده با نوع پرسشها تناسب دارد؟
 • آيا از روايي و پايايي ابزار مورد استفاده اطمينان داريد؟
 • آيا جامعه پژوهش و ويژگيهاي آن به خوبي توصيف شده است؟
 • آيا روش نمونه گيري با پرسشهاي پژوهش متناسب است؟
 • آيا حجم و کيفيت داده هاي گردآمده براي تحليل مناسب است؟
 • آيا در گردآوري و تحليل داده ها از سوگيري پرهيز شده است؟
 • آيا تاثيرعوامل خطا در گردآوري و تحليل به حداقل رسيده است؟
 • آيا داده هاي گردآوري شده پاسخگوي پرسشهاي پژوهش است؟
 • آيا در گردآوري داده ها اصول اخلاق پژوهش رعايت شده است؟

مهمترین گام در پایان نامه نویسی و پژوهش های علمی آنست که متناسب با ماهیت هر رشته علمی ابزار آن تعیین و سپس از طریق آن اطلاعات جمع اوری شده مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد(به دو روش کمی و کیفی ابزارهای متناسب آن انتخاب می گردد) .

بهترین مجموعه داده ها و روش های نو تجزیه و تحلیل اگر نتوانند نتایج تحلیلی روشنی از مساله ارائه دهند عملا فرایند دشوار گردآوری و تحلیل بی نتیجه مانده است. از این رو دانشجویان باید یافته ها و اموخته های خود را از فرایند گرداوری و تحلیل به روشنی و با دقت کافی در پایان نامه منعکس نمایند.

از جمله نرم افزارهایی که گروه ما قادر به انجام تحلیل های اماری مرتبط با آنهاست به شرح زیر است:

SPSS .LISREL . AMOS . PLS . EVIEWS .MATLAB….

انسیس – سالیدورکس  – اتوکد – ای تبس

نرم افزار های رشته ی عمران و لنواع برنامه نویسی های رشته ی کامپیوتر و برق

استخراج مقاله

ارائه خروجی پزوهش به شکل مقاله و …: بعد از اتمام پایان نامه خروجی منتج از پزوهش تدوین شده می تواند مهمترین گام باشد و دستاورد حاصل از آن را به اشکال مختلف مقاله های دااخلی و بین المللی در اختیار دیگران بگذارد و راهی نو برای پژوهشهای آتی باشد.

جمع آوری عصاره کلی پایان نامه در ۱۰ الی ۱۵ صفحه با ساختار زیر یک مقاله را شکل میدهد:
عنوان، چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه، مرور پیشینه تحقیق و بررسی مبانی نظری، روش تحقیق، سئوالات و فرضیات و مدل مفهومی، تحلیل داده ها و نتیجه گیری، فهرست منابع مورد استفاده.